logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Sector snel in gesprek met staatssecretaris over giftenaftrek

Sector snel in gesprek met staatssecretaris over giftenaftrek

Donderdag 26 april jl. heeft Staatssecretaris van Financiën Menno Snel een brief met de Kabinetsreactie inzake de evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI regeling aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Positief in de Kabinetsreactie is de belangrijke rol die aan de filantropische sector wordt toegekend en het belang van de giftenaftrek en het ANBI-stelsel daarin. Eventuele aanpassingen in de regelingen zullen dan ook vooral gericht zijn op versterking van het stelsel en een vereenvoudiging en betere uitvoerbaarheid. In zijn brief doet de staatssecretaris hiervoor een aantal suggesties. Ook zegt hij eerst in gesprek met de sector te willen om kennis te nemen van onze ideeën en suggesties om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelingen te verbeteren, voordat concrete beleidsvoornemens worden geformuleerd. Een eerste gesprek tussen SBF en de staatssecretaris hiertoe zal nog plaatsvinden voor het Algemeen Overleg (AO) op 20 juni in de Tweede Kamer over de Giftenaftrek.

Voorbereidend op het gesprek met de staatssecretaris vindt nauwe afstemming plaats tussen SBF en betrokken partijen binnen de sector om onze suggesties voor verbeterpunten te formuleren. Daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over het standpunt van de sector inzake de suggesties die in de Kabinetsreactie worden genoemd en zal SBF – daar waar het kan – met Kamerleden hierover in gesprek gaan.

‘Voor zowel de overheid als de sector staat in dit dossier het belang van een werkbaar en overzichtelijk stelsel voorop. Het is verheugend dat de staatssecretaris opnieuw het belang van de giftenaftrek voor onze samenleving bevestigt. Dat belang wordt ook voortdurend door SBF naar voren gebracht. Wel blijven wij kritisch en richten onze suggesties op een voor de sector werkbare set aan verbeteringen’, aldus Joost van Lanschot, voorzitter SBF.

De Dikke Blauwe publiceerde op 2 mei over de reactie van SBF op de Kabinetsreactie het artikel SBF snel in gesprek met kabinet over ‘suggesties’ giftenaftrek.