logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Sector en overheid werken samen inzake Giftenaftrek / ANBI-SBBI regelingen

Sector en overheid werken samen inzake Giftenaftrek / ANBI-SBBI regelingen

SBF gaat verder in gesprek met het Ministerie van Financiën. Doel is om de denkrichtingen rondom de Giftenaftrek en ANBI-SBBI regelingen gezamenlijk verder te inventariseren. De suggesties die de staatssecretaris geeft in zijn Kamerbrief van 26 april jl. worden de komende maanden onderzocht op de effecten wat betreft ‘geefbereidheid’, ‘handhaafbaarheid’, ‘uitvoerbaarheid’ en ‘werkbaarheid voor organisaties’. De uitkomsten hiervan worden in de geplande Winterbrief (medio maart) aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Gezamenlijk traject sector en overheid
De input die tijdens het Algemeen Overleg (AO) door de Tweede Kamer is geleverd, deels in de vorm van aangenomen moties, wordt in de uitwerking meegenomen. De verschillende opties voor verbetering van de regelingen die nu op tafel liggen worden door overheid en sector gezamenlijk verder verkend en van plussen en minnen voorzien. Vervolgens wordt e.e.a. waar mogelijk verwerkt in beleidsvoornemens of worden uitvoeringsrichtingen geschetst.

Input achterban bij uitwerking beleidsvoornemens
De komende maanden zal SBF informatie verzamelen om de mogelijke effecten van de suggesties op de ‘geefbereidheid’, ‘handhaafbaarheid’, ‘uitvoerbaarheid’ en ‘werkbaarheid voor organisaties’ goed in kaart te kunnen brengen. Na de zomer neemt SBF deel aan de inhoudelijke werkgroepen die samen met het Ministerie van Financiën\ Belastingdienst in dit kader zullen worden ingericht. De input vanuit de achterban wordt hierin meegenomen.

Zowel de achterban van de vier SBF-brancheorganisaties (Goede Doelen Nederland, FIN – Vereniging van Fondsen, CIO en Nederland Filantropieland) als het Breed Sectoroverleg, waarin diverse andere koepels binnen de filantropische sector vertegenwoordigd zijn, worden bij dit proces betrokken.

Wat vooraf ging
Kabinetsreactie op evaluaties
Op 26 april is de Kabinetsreactie ‘evaluaties Giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling’ door staatssecretaris Menno Snel aan de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris doet hierin een aantal suggesties om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelingen te verbeteren. In de brief geeft hij aan in gesprek te willen met de sector en de Kamer om kennis te nemen van ideeën en suggesties die daar leven voordat hij concrete beleidsvoornemens formuleert.

AO behandeling Kabinetsreactie
Op 20 juni vond het AO plaats over de Kabinetsreactie in de Tweede Kamer. Met het oog op dit AO heeft SBF een position paper opgesteld en gereageerd op de diverse suggesties in de Kabinetsreactie. Zowel kabinet als Kamer spraken zich onomwonden uit voor handhaving van de huidige Giftenaftrek, en zoeken het vooral in verbeteringen van de uitvoering en handhaving van zowel Giftenaftrek als ANBI-SBBI regelingen. Staatssecretaris Snel herhaalde wat ook in de Kabinetsreactie staat: het verbeteren van de uitvoerbaarheid van de regeling zal ‘budgetneutraal’ worden uitgevoerd en het is niet de bedoeling de regeling zelf te versoberen.

Winterbrief
De staatssecretaris beloofde de Kamerleden snel in gesprek te gaan met de sector om tot definitieve beleidsvoornemens te komen. Die zullen in een ‘winterbrief’ geformuleerd worden, die maart 2019 wordt verwacht.