logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

SBF-partners passen samenwerking aan

SBF-partners passen samenwerking aan

Sinds 2006 trekken de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland, CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en FIN (De branchevereniging van fondsen en foundations) samen op in de contacten met overheid, politiek en andere stakeholders. Op een groot aantal onderwerpen wordt de belangenbehartiging gezamenlijk ingericht. Dit samenwerkingsverband is juridisch vormgegeven in de Stichting Beheer SBF.

Wij hebben als samenwerkingspartners geconstateerd dat bij het behartigen van de belangen van het maatschappelijk initiatief onze samenwerking – in de huidige juridische vorm – de laatste jaren aan effectiviteit heeft ingeboet. Wij zijn van mening dat voor de komende tijd het beter is om brede coalities met verschillende partijen in het maatschappelijk middenveld vorm te geven.

De drie SBF-partners hechten eraan het belang van de eigen achterban zo goed als mogelijk te kunnen behartigen. Dit impliceert dat de SBF-partners in coalitieverband samen blijven optrekken, echter in een ander vorm dan voorheen. De Stichting Beheer SBF zal worden ontbonden waarmee
ruimte ontstaat om bij specifieke ontwikkelingen snel coalities met elkaar en met andere belanghebbende partijen aan te gaan voor een slagvaardige en krachtige belangenbehartiging

Meer slagvaardigheid
Zowel in verkiezingstijd als ten aanzien van specifieke onderwerpen en ontwikkelingen bleek de afgelopen jaren dat steeds vaker wisselende coalities nodig waren om bij overheid en politiek ruimte te vragen voor het maatschappelijk initiatief. Denk hierbij naast goede doelen, kerken en vermogensfondsen, aan de belangenbehartigers op het gebied van cultuur, vrijwilligerswerk, sport, sociaal- en duurzame ondernemingen, familiebedrijven en loterijen. Er is een politiek klimaat van toenemende generieke wet- en regelgeving en regeldruk met bedoeld of onbedoeld grote negatieve impact op maatschappelijke initiatieven. Dit vraagt om snelle en slagvaardige belangenbehartiging en dat is niet altijd mogelijk vanuit het juridisch SBF-samenwerkingsverband, zo is gebleken. Onderlinge afstemming kost te veel tijd en gaat ten koste van de slagvaardigheid richting externe stakeholders en effectieve belangenbehartiging.

Ontbinding Stichting Beheer SBF
De Stichting Beheer SBF zal worden ontbonden. In de mobilisatie van de ‘brede sector van maatschappelijke initiatieven’ zal voortaan in een andere dynamiek naar wisselende coalities gezocht worden afhankelijk van het thema dan wel onderwerp. Goede Doelen Nederland, FIN en CIO hebben afgesproken in de belangenbehartiging met elkaar te blijven optrekken en het onlangs gepresenteerde gezamenlijke Manifest ‘Geef ons de Ruimte’ blijft onverkort de inzet.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Gosse Bosma via info@sbf-filantropie.nl