logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

SBF levert input voor Belastingplan 2019 i.v.m. beperking percentage giftenaftrek

SBF levert input voor Belastingplan 2019 i.v.m. beperking percentage giftenaftrek

In het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2020 het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking worden genomen versneld af te bouwen (5.4. Tariefmaatregel grondslagverminderende posten). Voor een aantal grondslagverminderende posten, waaronder de aftrekbare giften aan goede doelen, zou eenzelfde tariefmaatregel gaan gelden. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen is de afbouw van het aftrektarief voor de giftenaftrek meerdere malen aan de orde geweest. In reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer antwoordde de staatssecretaris van Financiën dat belastingbetalers door het gehele pakket aan maatregelen meer te besteden krijgen, waarbij het eenieder vrijstaat om dit bedrag aan goede doelen ten goede te laten komen. Helaas zag de staatssecretaris geen heil in een compensatie voor de gederfde giftenaftrek.

Vervolgens werd een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht in kaart te brengen wat het verwachte gevolg is van de verlaagde giftenaftrek voor het aantal giften dat gegeven wordt en deze analyse voor de behandeling van het Belastingplan met de Kamer te delen. Deze motie zal op dinsdag 9 oktober in stemming worden gebracht. De SBF steunt deze motie van harte en roept de Tweede Kamer op het pleidooi te steunen.

De filantropische sector pleit bij monde van SBF voor het behoud van de giftenaftrek in de huidige vorm, waarbij particulieren giften kunnen aftrekken tegen het hoogste belastingtarief dat voor hen van toepassing is.

Omdat ook donateurs die grote bedragen schenken aan goede doelen gebruikmaken van de giftenaftrek, is een substantiële vermindering van het totale geefbedrag te verwachten wanneer het aftrekpercentage met bijna een derde wordt afgebouwd (van het huidige toptari ef van 51,95% naar 37,05% in 2023).

Als daarentegen de bestaande regeling van kracht zou blijven, geldt in 2023 voor inkomens boven €68.507 een tarief van 49,50%: een klein verschil met het huidige tarief van 51, 95%. De minister van Financiën is op 28 september 2018 bij de beantwoording van feitelijke vragen over de Miljoenennota hierop ingegaan. Hij stelt dat bij het nieuwe basistarief (37,05% vanaf 2023) – uitgaande van de situatie in 2016 – de kosten van de giftenaftrek 21.5 miljoen euro lager zouden zijn dan wanneer het huidige toptarief in de vierde schijf zou worden toegepast.

In de kabinetsreactie op de evaluaties giftenaftrek en de ANBI/SBBI-regeling van 26 april 2018 staat dat de giftenaftrek behouden blijft. Het kabinet wil de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regeling verbeteren, maar versobering is, aldus de kabinetsreactie, niet het oogmerk. In het constructieve overleg tussen sector en staatssecretaris heeft de laatste bevestigd dat er geen sprake is van een besparingsdoelstelling.

Het afbouwen van het tarief waartegen giften kunnen worden afgetrokken, lijkt evenwel een versobering, strijdig met het uitgangspunt van de kabinetsreactie.

In dit document formuleert Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) een aantal vragen die de Tweede Kamer, in vervolg op de discussies die tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen hebben plaatsgevonden, aan de regering zou kunnen voorleggen in het kader van de bespreking van het Belastingplan 2019.