logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Rijksbegroting geen bijzonderheden voor onze sector

Rijksbegroting geen bijzonderheden voor onze sector

In de Troonrede was de rode draad dit jaar de coronacrisis en hoe dit de hele samenleving raakt. De Koning sprak veel waardering uit over de veerkracht van burgers die zich inzetten voor elkaar. De op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting liet geen bijzonderheden of verrassingen zien voor onze sector. Het is net als vorig jaar vooral een bevestiging van bestaand of al aangekondigd beleid waar de sector al nauw bij betrokken is.

UBO-register ingevoerd per 27 september

Zo werd het UBO-register genoemd dat per 27 september 2020 werd ingevoerd. Vanaf dat moment hebben bestaande verenigingen, stichtingen en ANBI’s, waaronder goede doelen, nog anderhalf jaar de tijd om de registratie op orde te brengen. Speciale aandacht ging uit naar ‘onafgeronde moties en toezeggingen’, waaronder de motie-Bruins, die de aparte positie van ANBI’s regelt in het UBO register. Klik hier voor de laatste informatie over het UBO-register.

Giftenaftrek

De fiscale voordelen voor ANBI’s zijn verwerkt in de Rijksbegroting 2021 en er wordt een evaluatie aangekondigd voor 2025. Op basis van de evaluatie van de giftenaftrek in 2017 (Dialogic) werkt SBF met het Ministerie van Financiën in 2021 verder aan de verbetervoorstellen om de giftenaftrek robuust en toekomstbestendig te maken. Drie van de in totaal 16 verbetervoorstellen zijn opgenomen in de Fiscale Verzamelwet 2021. De verwerking van de overige voorstellen in wet- en regelgeving gebeurt in nauw overleg met SBF. Om input te leveren voor de verdere verruiming, vereenvoudiging en versterking van de giftenaftrek, heeft SBF een externe Adviescommissie Versterking Giftenaftrek ingesteld met Alexander Rinnooy Kan als voorzitter. De adviescommissie zal in oktober advies uitbrengen aan SBF. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Opt-in voor telemarketing 2021

De aanpassing van de telecommunicatiewet in verband met de invoering van een opt-in systeem kwam aan de orde. De wet moet in 2021 in werking treden. Goede Doelen Nederland zet zich al langere tijd in voor een aparte behandeling van goede doelen en pleit voor een verruiming van de klantrelatie voor goede doelen. Lees hier het laatste nieuws hierover.