logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap. In het sectorbrede Manifest ‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’ wordt gevraagd om een kabinetsbeleid dat ruimte biedt, barrières wegneemt en nieuwe barrières voorkomt.

In de inleiding van het Regeerakkoord staat: ‘De professionals verdienen ruimte, net zoals de vele positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en geloofsgemeenschappen.’

Deze passage biedt volgens SBF een duidelijk handvat om verder met de politiek in gesprek te gaan over de wijze waarop het nieuwe kabinet hier invulling aan wil geven.  Wat betreft de maatregelen die de filantropie direct raken, vallen de volgende onderwerpen op:

Geen aanpassing of afschaffing Giftenaftrek
In het regeerakkoord is geen sprake van afschaffing of beperking van de GiftenaftrekWel suggereert het regeerakkoord dat ook de aftrekbaarheid van giften in de komende jaren zal worden beperkt door een geleidelijke verlaging naar het lage belastingtarief.

Hoewel de Giftenaftrek niet met name wordt genoemd, zal SBF alert blijven en een actieve lobby voeren om een goede werking van de Giftenaftrek voor de toekomst te waarborgen.

Geefwet blijft intact
De Geefwet blijft intact. Daarbij gaan wij er van uit dat de maatregelen die geven aan culturele instellingen stimuleren, zoals de multiplier bij de Giftenaftrek, blijven bestaan.

Vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd
Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De onbelaste vrijwilligersvergoeding  wordt verhoogd van € 1.500 naar € 1.700,- per jaar. Opvallend is de maatschappelijke diensttijd voor jongeren en de aandacht voor vrijwilligerswerk door nieuwkomers. Het kabinet heeft hiervoor een verplicht leer- en (vrijwilligers)werktraject in gedachten. Lees hier de uitgebreide reactie van NOV over de maatregelen rondom vrijwilligerswerk.

Afdracht kansspelen aan goede doelen blijft gehandhaafd
Bij de uitvoering van het kansspelbeleid wordt het bestaande beleid rond de mogelijkheden voor de afdracht aan sport en goede doelen niet aangetast. Daarnaast zal bij het verlenen van vergunningen voor kansspelen op internet in de vergunningsvoorwaarde worden opgenomen dat de aanbieder ook in Nederland is gevestigd.