logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Brief aan minister Hoekstra over negatieve effecten van de-risking

In een brief aan minister Hoekstra van Financiën luidt een groot aantal maatschappelijke koepels de noodklok. Steeds meer maatschappelijke organisaties kunnen geen bankrekening meer krijgen of zien dat het contract met een payment service provider (psp-er) wordt opgezegd. Oorzaak is de de-risking van deze partijen:

Informatie overheid over voorkomen risico’s terrorismefinanciering

Het Ministerie van Financiën heeft een factsheet ontwikkeld om de risico’s op misbruik rondom terrorismefinanciering te beperken. De SBF-partners en het CBF hebben input geleverd voor een factsheet van het Ministerie van Financiën om de risico’s op misbruik rondom terrorismefinanciering te beperken. Doel van de

Brief aan Tweede Kamer over ANBI-stelsel en giftenaftrek

Op 29 juni jl. informeerde staatssecretaris Vijlbrief, van Financiën, de Tweede Kamer over diverse kwesties aangaande het ANBI-stelsel en de giftenaftrek. Tijdens een debat hierover in september vorig jaar zegde hij toe de Kamer over verschillende onderwerpen nader te informeren. In de brief worden negen onderwerpen

Nota van Wijziging WTMO in consultatie

Op 8 juni heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming een wijziging van het voorstel Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) in consultatie gebracht. Eind vorig jaar werd het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Over het voorstel heeft de Tweede Kamer in december 2020 veel vragen gesteld.

Start campagne ‘Geef ons de ruimte’

Op 1 juni is de campagne gestart om het Manifest met de titel ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’ onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en beslissers in politiek Den Haag. Het Manifest is ondertekend door 13 koepels binnen de brede sector, waaronder

Wat is in 2021 gewijzigd in giftenaftrek en ANBI-regeling?

Met als doel om de giftenaftrek en de ANBI-regeling minder complex en beter uitvoerbaar te maken, zijn door de Staatssecretaris van Financiën in nauw overleg met SBF maart 2019 zestien verbetervoorstellen aangekondigd. Per 2021 zijn daartoe de Fiscale Verzamelwet 2021 en in lagere regelgeving een aantal

SBF start campagne: geef onze sector ruimte

SBF heeft een campagne ontwikkeld om de maatschappelijk waarde van onze sector onder de aandacht te brengen bij politiek Den Haag. Doel is dat het nieuw te vormen kabinet weet waarom en hoe Nederlanders de ruimte moeten krijgen om de samenleving gezonder, duurzamer en rechtvaardiger

Advies versterking giftenaftrek aangeboden aan staatssecretaris Vijlbrief

Onder de titel ‘Beter geven’ heeft een commissie van deskundigen advies uitgebracht over een vereenvoudiging en versterking van de Giftenaftrek en ANBI-stelsel. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de commissie, overhandigde het advies woensdag 16 december aan staatssecretaris Vijlbrief. Het advies is opgesteld op verzoek van de

Reactie SBF: Advies ‘Beter Geven’ is weloverwogen, deskundig en helder

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)* hebben met veel belangstelling en genoegen kennis genomen van het advies ‘Beter Geven’. Een commissie van deskundigen, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, heeft op verzoek van SBF advies uitgebracht over mogelijkheden voor vereenvoudiging en versterking van de giftenaftrek, inclusief