logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Ondersteuningsmaatregelen overheid coronacrisis voor goede doelen en not-for-profits

Ondersteuningsmaatregelen overheid coronacrisis voor goede doelen en not-for-profits

Bron: website Goede Doelen Nederland

De overheid heeft diverse maatregelen aangekondigd inzake de coronacrisis waar ook goede doelen een beroep op kunnen doen. Een daarvan is de NOW-regeling.

Even leek het er op dat goede doelen niet onder de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) zouden vallen. Er werd namelijk gesproken over ondernemingen en gemiste omzet. Daarom heeft Goede Doelen Nederland de vaste Kamercommissie SZW in maart een brandbrief gestuurd met het dringend verzoek ervoor te zorgen dat ook goede doelen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Een aantal Kamerleden heeft direct positief op dit verzoek gereageerd.

Inmiddels is duidelijk dat ook goede doelen een beroep op de regeling kunnen doen. Tenminste als er sprake is van minimaal 20% inkomstenverlies kan een aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten ingediend worden voor een periode van 3 maanden.

 

Regeling ook voor not-for-profit

Op pagina 18 van de regeling staat hierover nu namelijk het volgende: ‘Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip uit opbrengsten van goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst- en verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet.

Deze werkgevers krijgen namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling.’

Het loket bij het UWV om een aanvraag in te dienen is 6 april open gegaan. Het loket sluit 31 mei. Te zijner tijd wordt bekeken of de regeling verlengd wordt. Het is verstandig om over de mogelijkheden voor een aanvraag contact met de eigen accountant te hebben.

 

Voldoende toepasbaar voor goede doelen?

Met de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën van Goede Doelen Nederland wordt bekeken of de regeling voldoende toepasbaar is voor goede doelen. Goede Doelen Nederland roept daarnaast leden op om gesignaleerde belemmeringen aan ons te melden.

De minister heeft laten weten dat de regeling voor aanpassing vatbaar is. Dus als de conclusie is dat de regeling voor goede doelen aanpassing behoeft, zal dit aan het ministerie worden voorgelegd.

Er wordt op dit moment veel voorlichting gegeven over de regeling. Alle relevante informatie is te vinden op deze speciale pagina over de impact van de coronacrisis op goede doelen.

 

Beleidskader subsidies NGO (ontwikkelingssamenwerking en hulporganisaties)

Ook werd op 6 april het subsidiebeleidskader NGO’s coronacrisis in de Staatscourant gepubliceerd. Dit beleidskader omschrijft de mogelijkheden voor een versnelde aanvraag voor ombuiging van bestaande subsidies richting corona-gerelateerde acties. Steun aan ontwikkelingslanden die ook getroffen worden door het coronavirus is harder nodig en urgenter dan ooit. Alles over het besluit, de procedure en criteria lees je hier.