logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Invoering UBO-register 27 september

Invoering UBO-register 27 september

Het UBO-register wordt per 27 september ingevoerd. Vanaf dat moment hebben bestaande filantropische instellingen en ANBI’s nog anderhalf jaar de tijd om de registratie op orde te brengen.

Het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register is zowel door de Tweede Kamer (december 2019) als door de Eerste Kamer (juni 2020) aangenomen. De registratieplicht in het UBO-register wordt 27 september ingevoerd. Vanaf dat moment hebben bestaande stichtingen en verenigingen nog anderhalf jaar de tijd om de inschrijving op orde te brengen. De registratieplicht geldt voor bijna alle rechtspersonen in Nederland, waaronder dus ook filantropische instellingen en ANBI’s.

 

Inschrijven

Inschrijven in het UBO-register kan met ingang van 27 september bij de KvK:

  • De KvK zal alle verenigingen en stichtingen, ingeschreven in het Handelsregister, aanschrijven voor een UBO-registratie (op eigen initiatief kan dat nu ook al via www.kvk.nl/inschrijven).
  • De inschrijving is kosteloos.
  • Registratie in het UBO-register moet vóór 27 maart 2022 in orde zijn.
  • Nieuwe stichtingen en verenigingen moeten de UBO-registratie direct regelen met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Kvk).
  • Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de registratie.
SBF lobby

Vanaf het begin heeft SBF een actieve lobby gevoerd omdat ANBI’s een speciale positie hebben. Immers een ANBI heeft per definitie geen ‘uiteindelijk belanghebbende’ (UBO). De essentie van een organisatie met een ANBI-status is immers dat de belanghebbende het algemeen nuttige doel is waarvoor de ANBI-status is afgegeven.

Motie Bruins (CU)
Het resultaat van deze lobby is dat uiteindelijk via een aangenomen motie van Bruins (CU) is geregeld dat er bij de registratie van ANBI’s duidelijk wordt aangegeven dat het hier om statutaire bestuurders gaat en niet om eigenaren. Om dat nog duidelijker te maken is het van belang dat alle ANBI’s dezelfde bestuurders inschrijven die ook in het Handelsregister staan. Als de registratie in het UBO-register gelijk is aan die in het Handelsregister, dan is er nog minder ruimte voor verwarring.

Kamervragen over uitvoering motie Bruins (CU)
Op 31 augustus jl. zijn er Kamervragen gesteld door de CU (Bruins) over de invoering van het UBO-register per 27 september en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de motie Bruins.
SBF gaat ervan uit dat vóór 27 september duidelijk is hoe de ANBI-status apart genoteerd kan worden in het register en raadt filantropische instellingen aan, dit nog even af te wachten alvorens tot registratie over te gaan. SBF houdt dit nauwlettend in de gaten.

Europese regelgeving

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van het register is het transparant maken van de eigendom van- en de controle over rechtspersonen. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden.

Meer informatie over UBO-register vind je hier.