logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Convenant borgt afspraken rondom Erkenningsregeling

Convenant borgt afspraken rondom Erkenningsregeling

De Erkenningsregeling is de uitwerking voor fondsenwervende instellingen van het Validatiestelsel Filantropie, waarvan de totstandkoming door de SBF partners wordt gecoördineerd.Op 30 januari 2017 hebben de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland, toezichthouder CBF en de nieuw in te stellen Commissie Normstelling gezamenlijk in Amsterdam een Convenant getekend. Met dit Convenant zijn alle afspraken en verantwoordelijkheden rondom de Erkenningsregeling vastgelegd. De convenantspartijen werken samen in de Stuurgroep Erkenningsregeling.
De Erkenningsregeling is de uitwerking voor fondsenwervende instellingen van het Validatiestelsel Filantropie, waarvan de totstandkoming door de SBF partners wordt gecoördineerd.

 

Het convenant werd ondertekend door Jan van Berkel (voorzitter Goede Doelen Nederland), Fons van Rooij (voorzitter Nederland Filantropieland) en Hans Gortemaker(onafhankelijk voorzitter Commissie Normstelling). Namens het CBF, vertegenwoordigd door directeur Roline de Wilde, zal later nog tekenen: Jaap Nawijn, waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht.
Hans Gortemaker (1948), hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, zal vanaf komende maand de nieuwe Commissie Normstelling gaan optuigen. Eén van de wensen vanuit de sector was namelijk het scheiden van normstelling en toezicht. Uit onderzoek bleek dat donateurs het meeste vertrouwen hebben in normstelling die onafhankelijk van de sector plaatsvindt. Vanaf nu worden de normen waarop toezichthouder CBF toetst door een aparte onafhankelijke commissie vastgesteld.

 

Commissie Normstelling

Vanaf februari 2017 zal de ‘Commissie Normstelling’ haar werkzaamheden beginnen. Zij wordt verantwoordelijk voor het periodiek bij- en vaststellen van de normen van de Erkenning. Deze commissie bestaat uit zeven leden: twee leden op voordracht van de brancheverenigingen van goede doelen, twee leden die het publiek en de donateurs vertegenwoordigen (voorgedragen uit de kring van de Consumentenbond), twee experts en een onafhankelijk voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

 

Er zijn nu 453 erkende goede doelen

In 2015 is met brede input vanuit de sector de Erkenningsregeling voor goede doelen ontwikkeld. Uiteindelijke doel van de Erkenningsregeling is een goed functionerende sector (professioneel, betrouwbaar en transparant). Met de Erkenning kunnen goede doelen aan donateurs, subsidieverstrekkers, overheid, en andere belangstellenden laten zien dat ze aan kwaliteitseisen voldoen. Sinds 1 januari 2016 kunnen goede doelen bij toezichthouder CBF de erkenning aanvragen. Er zijn dd 30-1-2017 453 erkende goede doelen.

 

Bewaking goede werking stelsel

De doelstelling van de Erkenningsregeling is tweeledig: het bevorderen van het publieksvertrouwen in goede doelen en de kwaliteit van goededoelenorganisaties. In de Stuurgroep Erkenningsregeling werken de brancheverenigingen, toezichthouder CBF en de Commissie Normstelling samen om deze doelen te realiseren. De Stuurgroep monitort de doelstellingen en de werking van de Erkenningsregeling.

Bron: De Dikke Blauwe, 30-1-2017