logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

ANBI’s duidelijk herkenbaar in UBO-register

ANBI’s duidelijk herkenbaar in UBO-register

Op 10 december is de wet die het UBO-register invoert aangenomen in de Tweede Kamer. In het UBO-register staan de ‘uiteindelijk begunstigde eigenaren’ van alle rechtspersonen in Nederland. Vanaf het begin heeft SBF zich ingespannen voor wetgeving die rekening houdt met de specifieke situatie van ANBI’s. Immers, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. Deze inspanningen hebben geresulteerd in twee inmiddels aangenomen moties. Dankzij de motie Bruins (CU) wordt in het UBO-register nu duidelijk gemarkeerd wanneer sprake is van een ANBI-bestuurder (en dus niet van een ‘eigenaar’). Bovendien worden de privacy gevolgen van het UBO-register voor ANBI bestuurders gemonitord dankzij de aangenomen motie Stoffers (SGP).

De moties Bruins en Stoffer zijn aangenomen bij de behandeling in de Tweede kamer van de Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden en andere juridische entiteiten (UBO-register Wet). Het doel van de beide moties is om ANBI’s zo in het UBO-register op te nemen dat het register correct en juridisch zuiver blijft en de last voor bestuurders van ANBI’s klein blijft. De transparantie, het hoofddoel van het register, wordt met deze moties vergroot.

Motie Bruins:

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kent geen uiteindelijk belanghebbende omdat bestuursleden van een ANBI zichzelf niet kunnen begunstigen conform artikel 2:285, lid 3 van de statuten en artikel 2:26, lid 3 BW en verzoekt de regering om bij de inschrijving van ANBI’s in het UBO-register een duidelijk onderscheid te maken tussen statutair aangewezen personen van een ANBI en bestuurders van een vennootschap en tevens om samen met Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) besturen van anbi’s op te roepen om het gehele statutaire bestuur in het UBO-register in te schrijven conform de inschrijving in het Handelsregister. Motie van het lid Bruins (CU) nr. 14 / 35179

 Motie Stoffer:ANBI’s leveren een grote bijdrage aan het algemeen nut en om deze reden is het wenselijk dat anbi’s geen substantiële hinder ondervinden van het UBO-register en verzoekt de regering de gevolgen op het gebied van privacy van de invoering van het UBO-register voor anbi’s te monitoren, en de Kamer hierover een jaar na vulling van het UBO-register te informeren. Motie van het lid Stoffer (SGP) nr. 15/35179

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Siep Wijsenbeek (directeur FIN)
Tel. 070 3262753
/ E-mail s.wijsenbeek@verenigingvanfondsen.nl