logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Actueel

Wat is in 2021 gewijzigd in giftenaftrek en ANBI-regeling?

Met als doel om de giftenaftrek en de ANBI-regeling minder complex en beter uitvoerbaar te maken, zijn door de Staatssecretaris van Financiën in nauw overleg met SBF maart 2019 zestien verbetervoorstellen aangekondigd. Per 2021 zijn daartoe de Fiscale Verzamelwet 2021 en in lagere regelgeving een aantal

SBF start campagne: geef onze sector ruimte

SBF heeft een campagne ontwikkeld om de maatschappelijk waarde van onze sector onder de aandacht te brengen bij politiek Den Haag. Doel is dat het nieuw te vormen kabinet weet waarom en hoe Nederlanders de ruimte moeten krijgen om de samenleving gezonder, duurzamer en rechtvaardiger

Advies versterking giftenaftrek aangeboden aan staatssecretaris Vijlbrief

Onder de titel ‘Beter geven’ heeft een commissie van deskundigen advies uitgebracht over een vereenvoudiging en versterking van de Giftenaftrek en ANBI-stelsel. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de commissie, overhandigde het advies woensdag 16 december aan staatssecretaris Vijlbrief. Het advies is opgesteld op verzoek van de

Reactie SBF: Advies ‘Beter Geven’ is weloverwogen, deskundig en helder

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)* hebben met veel belangstelling en genoegen kennis genomen van het advies ‘Beter Geven’. Een commissie van deskundigen, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan, heeft op verzoek van SBF advies uitgebracht over mogelijkheden voor vereenvoudiging en versterking van de giftenaftrek, inclusief

Rapport gepubliceerd over de maatschappelijke waarde van onze sector

Burgerinitiatief dat actief bijdraagt aan een betere samenleving is van grote maatschappelijke waarde. Het versterkt het samenbindend vermogen in de samenleving en draagt bij aan een open en pluriforme democratie. Dat blijkt uit het rapport ‘De maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen en geven.’ Het rapport

Aangepaste versie WTMO aangeboden aan Tweede Kamer

Op 23 november heeft de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een van de maatregelen van het kabinet om ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen op Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties tegen

Rijksbegroting geen bijzonderheden voor onze sector

In de Troonrede was de rode draad dit jaar de coronacrisis en hoe dit de hele samenleving raakt. De Koning sprak veel waardering uit over de veerkracht van burgers die zich inzetten voor elkaar. De op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting liet geen bijzonderheden of verrassingen zien

Invoering UBO-register 27 september

Het UBO-register wordt per 27 september ingevoerd. Vanaf dat moment hebben bestaande filantropische instellingen en ANBI's nog anderhalf jaar de tijd om de registratie op orde te brengen. Het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register is zowel door de Tweede Kamer (december 2019) als door

Marktvisie Kansspelen van Ksa in consultatie

Op 9 juli heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) haar Marktvisie Kansspelen gepresenteerd en in consultatie gebracht. Een zorgelijke visie omdat volledig voorbij gegaan wordt aan het maatschappelijke belang van loterijafdrachten aan goede doelen. In de visie staan drie publieke belangen centraal: het voorkomen van kansspelverslaving, het