logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Aangepaste versie WTMO aangeboden aan Tweede Kamer

Aangepaste versie WTMO aangeboden aan Tweede Kamer

Op 23 november heeft de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is een van de maatregelen van het kabinet om ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen op Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties tegen te gaan.
SBF en vele andere partijen maakten bezwaar tegen een eerdere versie van het wetsvoorstel, omdat het inbreuk maakte op de vertrouwensrelatie met donateurs. Kern van dit aangepaste wetsvoorstel is dat burgemeesters en OM, wanneer daar gegronde redenen voor zijn, inzage moeten kunnen krijgen in donaties van buiten de Europese Unie (EU)/de Europese Economische Ruimte (EER) aan Nederlandse maatschappelijke organisaties.
Wij vinden het van groot belang dat malafide en voor onze democratische samenleving ondermijnende praktijken worden tegengegaan. Zeker ook waar financiering van dergelijke activiteiten plaatsvindt onder de schijn van filantropie. Maatregelen moeten wat ons betreft risicogericht en proportioneel zijn. Het aanvankelijke conceptwetsvoorstel waarover de samenleving eerder geconsulteerd werd, introduceerde een directe bedreiging van de vertrouwensrelaties tussen donateur en maatschappelijke organisaties. Vorig jaar ontstond daarover brede maatschappelijke verontwaardiging. SBF bracht namens de sector substantiële bezwaren in. SBF, goede doelen, fondsen, kerken en andere maatschappelijke partners van SBF hebben massaal kritische reacties ingebracht bij de internetconsultatie en kregen veel media-aandacht.
Het aangepaste wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd komt op belangrijke punten tegemoet aan de eerder door de sector geuite bezwaren.
Enkele hoofdpunten van het wetsvoorstel:
De algemene transparantie verplichting, bekendmaking van naam en woonplaats van de donateur van een gift boven een bedrag van €15.000, is komen te vervallen. Alleen desgevraagd, door een burgemeester (in het kader van de handhaving van de openbare orde) of het OM (bij ernstige twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw worden nageleefd dan wel het bestuur naar behoren wordt gevoerd), moet een organisatie inzicht geven in donaties afkomstig van buiten de EU/EER.
Die informatie heeft in eerste instantie alleen betrekking op de vragen ‘hoeveel, uit welke land(en) en doel van de donatie’.
Alleen bij substantiële donaties kan door de burgemeester of door het OM ook gevraagd worden naar de donateur.
Alle stichtingen die tot nu toe van publicatie van hun jaarrekeningen waren vrijgesteld, moeten hun balans en staat van baten en lasten deponeren bij het Handelsregister. Anders dan de jaarrekening van commerciële rechtspersonen, vindt bij de balans en staat van baten en lasten geen openbaarmaking plaats. Deze worden enkel voor bepaalde overheidsinstanties raadpleegbaar uit hoofde van hun wettelijke taken ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit als witwassen en terrorismefinanciering.
SBF verwelkomt de risicogerichte aanpak waar met het ingediende wetsvoorstel voor wordt gekozen. SBF zal het wetsvoorstel nog nader bestuderen en bespreken, ook om te bepalen of er wat ons betreft nog aanpassingen nodig zijn.

Lees hier het persbericht van het ministerie
Lees hier het wetsvoorstel
Lees hier de Memorie van Toelichting