logo SBF

SBF staat voor Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Het doel van SBF is het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector.

SBF overlegt met de overheid inzake voorgenomen beleid, uitvoeringskwesties en wetgeving.

Actuele dossiers zijn het toepasselijke fiscale stelsel (b.v. ANBI-status; giftenaftrek), kwaliteit en toezicht (Validatiestelsel, b.v. Erkenningsregeling Goede Doelen) en overige wet- en regelgeving.

SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties.

Rijksbegroting 2019: afbouw tarief Giftenaftrek

Rijksbegroting 2019: afbouw tarief Giftenaftrek

SBF heeft de Rijksbegroting bekeken op maatregelen voor de sector die de randvoorwaarden voor publieke steun betreffen. Hierin vallen op het al eerder voorgenomen beleid rondom de versnelde afbouw van aftrektarieven en een verhoging van het plafond voor vrijwilligerswerk.

Behoud giftenaftrek
Zo wordt de giftenaftrek in de Rijsbegroting als zodanig niet genoemd. Eerder dit jaar heeft zowel kabinet als Tweede Kamer zich onomwonden uitgesproken voor handhaving van de huidige giftenaftrek. Samen met de sector wordt nu gezocht naar verbeteringen in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Door de staatssecretaris is toegezegd dat de verbeteringen ‘budgetneutraal’ worden uitgevoerd en dat het niet de bedoeling is de regeling zelf te versoberen. Het Ministerie van Financiën werkt in nauwe afstemming met de sector, vertegenwoordigd door SBF, de verbetersuggesties uit. De suggesties (uit de Kamerbrief van 26 april jl.) worden de komende maanden onderzocht op de effecten wat betreft ‘geefbereidheid’, ‘handhaafbaarheid’, ‘uitvoerbaarheid’ en ‘werkbaarheid voor organisaties’. De uitkomsten hiervan worden in de geplande Winterbrief (medio maart) aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Afbouw aftrektarief
Wel komt de giftenaftrek voor in het Belastingplan 2019. Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief worden de aftrektarieven versneld afgebouwd. Dit geldt ook voor de giftenaftrek. Het voorstel is om deze afbouw met ingang van 1 januari 2020 te versnellen. In 2023 wordt het beoogde aftrektarief van 37,05% bereikt. SBF zal alert blijven en een actieve lobby voeren om een goede werking van de giftenaftrek ook op dit punt voor de toekomst te waarborgen. Inmiddels heeft SBF hierover  een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën gestuurd. De brief dient als input voor de Algemene Financiële Beschouwingen die 2,3,en 4 oktober in de Tweede Kamer plaatsvinden.

Vrijwilligerswerk
In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk stelt het kabinet voor om het, voor een kalenderjaar, geldende plafond van de regeling voor vrijwilligers met € 200 te verhogen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt het plafond van de vrijwilligersregeling verhoogd tot € 170 per maand en € 1700 per kalenderjaar.